مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96621

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15082

کارمندان فعال

مدرسه خوب762

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال